Fatura Ödemeleri

Doğalgaz faturalarınızın, ÇORDAŞ A.Ş. vezneleri, bağlı banka ve finans kuruluşlara bağlı şubelerden ödemelerini yapabilirsiniz. Faturaların son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’unun 51. Maddesine göre gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

TOP